Categories
Reviews

เทคนิคการใช้ Toshiba FlashAir

FlashAir

ซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้ เชื่อมต่อกล้องกับมือถือไม่ได้ เชื่อมต่อได้แต่หลุดบ่อย หรือต้องกดกล้องตลอดเวลาถึงจะเชื่อมต่อได้ หลายท่านคงจะเจอปัญหาในการใช้ FlashAir (SD Card ที่สามารถปล่อย Wi-Fi ได้ เพื่อแชร์รูปถ่ายจากกล้องไปยังมือถือได้หลายๆ เครื่องพร้อมกัน) กันมาบ้าง