อัตราค่าเข้าสวนสนุกทั่วโลก

Reading Time: 1 minute

พยายามรวบรวมข้อมูลค่าเข้าสวนสนุกทั่วโลก ราคาที่เห็นเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน และโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเทศกาล

ค่าเข้าสวนสยาม ทะเล กรุงเทพฯ
สวนสยาม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54)
www.siamparkcity.com/siampark/purchase_step1.php

Si-Am Day Pass
ล่วงหน้า 4-30 วัน 600 บาท
ล่วงหน้า 31-60 วัน 500 บาท
ล่วงหน้า 61-365 วัน 450 บาท

Si-Am Kids Pass (สำหรับเด็กความสูงไม่เกิน 130 ซม.)
ล่วงหน้า 4-30 วัน 100 บาท
ล่วงหน้า 31-60 วัน 100 บาท
ล่วงหน้า 61-365 วัน 50 บาท

เงื่อนไขในการให้บริการ:
– ใช้ได้เฉพาะรายชื่อที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
– ใช้ได้เฉพาะวันทีกำหนดเท่านั้น
– ผู้ที่มีชื่อระบุบนบัตรต้องแสดงตนพร้อมหลักฐานประจำตัวเพื่อเข้าใช้บริการพร้อมกลุ่ม
– บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถแยกกลุ่มได้
– กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนวันที่เข้าใช้บริการ อนุญาตก่อนหรือหลัง 30 วัน นับจากวันที่กำหนด โดยให้คงมูลค่าบัตรตามที่ชำระไว้และเพิ่มเงินให้เท่ากับราคาปกติของประเภทบัตรนั้นๆ ที่สวนสยามขายที่ประตูทางเข้าในวันนั้น
– กรณีเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการ ต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งกลุ่ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรได้
– เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยน หรือคืนเงิน

Continue reading

(1354)